DPZ logo
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. De kerk is echter wel geroepen om in deze tijd van spanning en onzekerheid, hoop en troost te bieden en te verspreiden.

Enkele bij het Diaconaal Platform aangesloten diaconieën hebben gevraagd wat we als diaconie, kerk of als individueel kerklid in Zwolle kunnen doen. De stuurgroep van het DPZ heeft op maandag 16 maart 2020 een extra vergadering belegd om wat concrete handreikingen te doen en zaken in overweging te geven. Hierbij is het Diaconaal Platform een aantal documenten aangereikt die we hebben gebruikt in deze handreiking t.w.:

 • Magazine ‘Hoe de vroege kerk omging met twee ingrijpende epidemieën’. Een uitgave van Missie Nederland.
 • Artikel ‘Het is even (niet) anders’ van de hand van Derk Jan Poel van het Diaconaal Steunpunt.
 • E-flits van de Raad van Kerken van 16 maart 2020.
 • Basisgebed van de Bisschoppenconferentie Nederland.

In deze handreiking willen we een aantal concrete tips geven die overal zijn te gebruiken. Daarna zoomen we in de op de Zwolse situatie en wat daar concreet wordt aangeboden.

Wat kunnen we concreet doen?

Een belangrijke basishouding is om kalm te blijven. Christenen hoeven niet in paniek te raken. Zij leven immens voor Christus die ons in staat stelt nuchter te blijven en goed te doen voor anderen (zie 2 Timotheüs 1:7). Elke keer als we in de verleiding komen om toe te geven aan angst, kunnen we een bewuste keuze maken om toch in vertrouwen te reageren. Gebed is daarbij belangrijk. We kunnen dan onze gerustheid overgeven aan God.

Verder kunnen we God vragen wat Zijn bedoeling is in deze moeilijke omstandigheden. Op God vertrouwen en goed doen voor anderen houdt in dat hamsteren niet de juiste handelwijze is. Dit is een vorm van hebzucht waarmee anderen letterlijk tekort wordt gedaan. Hamsteren beperkt de beschikbaarheid van noodzakelijke producten die anderen misschien harder nodig hebben. Het gaat om solidariteit met iedereen die het nodig heeft.

Wat kun je doen met gevouwen handen?

 • Bid voor mensen die ziek zijn en/of in quarantaine leven. Dat ze het mogen volhouden en worden genezen.
 • Voor mensen die soms in totale eenzaamheid door het virus stervende zijn en voor hun dierbaren, ook als zij niet bij het sterven kunnen zijn.
 • Voor artsen en verplegend personeel dat juist nu veel van hen wordt gevraagd. Bid om kracht en wijsheid om de juiste beslissingen te nemen.
 • Voor de overheid en andere leiders van ons volk en de volken om ons heen. Dat hun beslissingen daadwerkelijk dienstbaar zullen zijn aan de samenleving.
 • Bid tegen de verspreiding van het virus in achtergebleven gebieden, in krottenwijken en in kampen als op de Griekse eilanden.
 • Bid voor mensen die door sluiting van noodvoorzieningen op straat moeten leven en geen dak boven hun hoofd hebben en daarom nog meer kwetsbaar zijn.
 • Bid voor hen die door de genomen beslissingen van de overheid hun inkomsten mislopen en voor wie de financiële toekomst onzeker is.

Basisgebed (van de Bisschoppenconferentie Nederland):

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Wat kun je doen met de handen uit de mouwen?

(uiteraard met in achtneming van de maatregelen van het RIVM).

 • Maak je bekend in de buurt of in de straat. Doe een briefje in de bus bij mensen die nu niet meer buiten (kunnen) komen. Bied aan om boodschappen te doen of een luisterend oor te zijn.
 • Maak een bellijst van mensen die eenzaam thuis zitten. Dat zij gebeld of bezocht worden om zo de eenzaamheid te doorbreken. Een luisterend oor en een vriendelijke woord voor hen die zich zorgen maken over de ontwikkelingen.
 • Stuur een kaartje of breng iets anders zodat mensen weten dat ze niet worden vergeten.
 • Ondersteun hen die in de zorg werken door mee te leven, of door te helpen met het bereiden van een maaltijd, wat huishoudelijke taken te doen of als oppas voor de kinderen.
 • Organiseer nu de kerken dicht zijn een buurtzondag. Ga de wijk in om een bloemetje te bezorgen bij alleenstaanden, een tuintje op te knappen enz.
 • Let op mensen die het financieel al moeilijk hebben. Door de lege schappen blijven de duurdere artikelen over die juist voor deze mensen niet zijn te betalen. Koop zelf niet meer dan nodig is en houd rekening met elkaar.
 • Houd mensen in de gaten die door sluiting van allerlei voorzieningen of andere maatregelen een gedeelte of heel hun inkomen dreigen kwijt raken. Denk aan ZZP’ers of mensen in de horeca.

Wat gebeurt er in Zwolle?

 • Zwolle-Doet heeft een website ‘Samen Zwolle’ beschikbaar gesteld voor vraag en aanbod van beschikbare hulp: samenzwolle.nl.
 • Verder geeft Zwolle-Doet aan dat er de nodige vrijwilligers beschikbaar zijn, omdat veel voorzieningen zijn gesloten.
 • Zwolse ouderen die door de coronacrisis weinig tot geen contact hebben met de buitenwereld, kunnen terecht bij de SamenOuderen Kletslijn. Ouderen kunnen hierheen bellen wanneer ze hun verhaal kwijt willen of omdat ze behoefte hebben aan een gezellig praatje. Even de stem horen van een ander geeft vaak alweer voldoende plezier om de dag door te komen. De kletslijn is te bereiken op 088 - 201 12 50 van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Vrijwillige kletsmajoors zitten voor de ouderen klaar met een luisterend oor of juist voor een gezellig praatje. Ook dit is een initiatief van ‘Zwolle-Doet’.
 • Ook is bereikbaar 24 uur per dag De Luisterlijn 0900-0767. Wanneer je pijn hebt of ergens over piekert; op de momenten dat je je alleen voelt of juist blij. Zij geven je even dat steuntje in de rug. De hulp is vrijblijvend en anoniem.
 • Het team van Hart voor Zwolle heeft een groep jongeren die zich juist in deze dagen wil inzetten voor mensen die hun huis niet uitkomen. Zij willen graag in contact komen met mensen die geholpen moeten worden, denk aan boodschappen doen, koffie schenken of andere praktische hulp. Ook valt te denken aan het sturen van een kaartje en het plegen van een telefoontje. Laat het weten, ze helpen graag. Voor meer informatie: info@stichtinghartvoorzwolle.nl.
 • Ook in deze tijd helpt Present Zwolle vrijwilligers waar dat echt nodig is. Zij dragen bij op een manier die aanvullend is, zoals zij dat altijd doen. Er zijn namelijk mensen die hulp niet geregeld krijgen via de bestaande kanalen, omdat ze de taal niet beheersen, digibeet zijn of de (sociale) vaardigheden missen om het zelf te regelen. Juist voor die mensen wordt Presenthulp georganiseerd. Bij Present Zwolle kunnen mensen zich ook aanmelden als vrijwilliger. Ook kunnen mensen worden aangemeld voor wie de hulp binnen de eigen kerkelijke gemeente of andere organisatie niet kan worden geregeld. Zie verder: www.presentzwolle.nl/presentintijdenvancorona
 • Op vrijdag 20 maart heeft het Diaconaal Platform een actie gestart voor de Voedselbank, zodat de Voedselbank de middelen heeft om de voedselvoorziening voor hen die het veel minder hebben te garanderen. Giften kunnen worden overgemaakt naar IBAN: NL 56 INGB 0001 4861 19 t.n.v. Voedselbank Zwolle o.v.v. ‘Aankoop Voedsel’. Voor verdere informatie: www.diaconaalplatformzwolle.nl
 • Ter bemoediging, inspiratie en saamhorigheid in deze turbulente tijd schrijven de predikanten van de Advents- en de Oosterkerk dagelijks een blog. https://www.oosterkerk.nl/2020/03/16/dagelijks-blog-kerk-in-tijden-van-corona/
 • Op werkdagen om 19:00 uur ten minste tot 13 april verzorgt de RK gemeenschap in Zwolle een livestream viering. Deze is te volgen op https://www.facebook.com/basiliek.olvzwolle.3 of te vinden via facebook: Basiliek OLV Zwolle en deze pagina te gaan volgen.
 • Voor mensen die thuis (moeten) zitten en kunnen breien het volgende. Travers Welzijn roept mensen die (extra) vrije tijd hebben op om alvast wat moois te breien. Het kan gaan om een warme sjaal, muts of wanten. Deze breistukjes worden eind dit jaar meegegeven in de kerstpakketten van KerstZwolle. Voor eventuele wol of meer informatie, is te verkrijgen bij Jolanda Kok van Travers: kok@travers.nl of 06 - 2907 6560.
 • Op Facebook kan op diverse manieren hulp worden gevraagd of aangeboden. Zie hiervoor de site @coronahulpzwolle.
 • Op vrijdag 20 maart hebben een drietal organisaties t.w. Noodfonds Zwolle e.o., Stichting Voor Elkaar Zwolle en de Commissie Gezamenlijke Kerken (=erkelijk noodfonds) overleg gehad over hoe (financiële) hulp zo snel en effectief mogelijk kan worden ingezet. Onder de werktitel ‘Coalitie Noodhulp Zwolle’ zal dit de komende dagen worden uitgewerkt.
 • De Stichting Noodfonds Zwolle heeft in overleg met de gemeente besloten om ook aanvragen voor laptop e.d. in behandeling te nemen. Aanvragen bij voorkeur via het Sociaal Wijkteam of anders via de bestaande begeleiding of hulpverleningsinstanties. Het Noodfonds doet dit, omdat er mogelijk gezinnen zijn die geen deugdelijke apparatuur hebben of met meerdere kinderen om beurten op de computer moeten werken. Voor een langere tijd is dit niet werkbaar. Aanvragen dienen te worden gedaan door zorgprofessionals via noodfondszwolle.nl of via het mailadres: noodfonds@zwolle.nl.
 • De gemeente Zwolle is druk bezig om te kijken of de scholierenregeling voor 2020 makkelijker en sneller kan worden uitbetaald. Kinderen in het voortgezet onderwijs of in het tweede en derde jaar van het MBO kunnen hiervoor in aanmerking komen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de gemeente Zwolle.

Wat is er en gebeurt er verder in het land?

 • Op veel plaatsen in het land zijn er mooie initiatieven zoals belrondes, boodschappen doen, medicijnen ophalen voor hen die dat niet zelf (meer) kunnen etc. Verschillende kerkgenootschappen en organisaties hebben gezamenlijk een website gelanceerd waarop deze initiatieven kunnen worden gemeld. Zie verder: nietalleen.nl.
 • Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen voor mensen in thuisisolatie of die in quarantaine zitten: 070 - 4455 888. Zij zijn beschikbaar voor een luisterend oor, advies of extra hulp.
 • Veel kerken verzorgen inmiddels een live stream versie van diensten en vieringen. Tip: bezoek regelmatig de website van uw eigen kerk om op de hoogte te blijven.

Wat is er meer te doen of kan gedaan worden?

 • Een aantal christelijke organisaties organiseert woensdag 18 maart een ‘Dag van Nationaal Gebed’ om ongerustheid over te geven aan God. De dag is ook bedoeld om biddend een zegen te vragen voor anderen, bijvoorbeeld personeel in de zorg. ‘Als christenen geloven we dat we ons niet hoeven te laten leiden door onzekerheid. We mogen vertrouwen dat God in deze situatie ook onze Heer is. Zie verder nationaalgebed.nl.
 • Luid de klokken van jullie kerkgebouw op de woensdagen 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur. In deze tijd van onzekerheid is het een boodschap van bemoediging, hoop en troost. Deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken en mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Laat zo als kerk letterlijk van je horen!!
 • Op woensdag 18 maart wordt er om 20.00 uur geapplaudisseerd voor onze zorghelden. Het applaus geldt als hart onder de riem voor alle zorgmedewerkers, huisartsen, doctoren en verpleegkundigen in hun gevecht tegen het virus en voor onze gezondheid, #applausvoordezorg.
 • Op maandag 16 maart om 21.00 uur vanuit de eigen huiskerk een persoonlijk gebed richten voor de insluiting van het Corona virus en de aandacht naar zorg behoeftigen, verzorgenden, overledenen, eenzamen en ieder die op welke wijze actief is ter bestrijding van deze crisis. Dit kan wekelijks herhaald worden.

Tot slot een gebed van Hans Tissink bij Lied 1003: ‘Stil op straat’.:

God,
Het is stil op straat
Een kwaad virus waart als een spook
rond over uw wereld
en wij weten niet hoe en wat en hoe lang.
Richt onze ogen op U en Uw Zoon Jezus Christus
die kwam om mensen te redden
Schenk ons uw goede geest
om te vertrouwen op een nieuwe morgen
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen
en kom gauw.
Amen.


Stuurgroep Diaconaal Platform Zwolle